Phạm Duy Hưng

0
1443
 

 

Email: hungpd@vnu.edu.vn

TS. Phạm Duy Hưng sinh năm 1980 tại Hà Nội, Việt Nam, hiện là giảng viên khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ và cũng là thành viên phòng thí nghiệm More-Than-One Robotics (www.Morelab.org) thuộc University of Prince Edward Island, Canada. TS. Hưng nhận bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông vào các năm 2003, 2006 và 2020; làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại University of Prince Edward Island, Canada năm 2019.

Các môn giảng dạy:

 1. Điện tử tương tự
 2. Cơ sở đo lường và Điều khiển số
 3. Lập trình ghép nối máy tính
 4. Mô hình hóa động lực học và điều khiển robot
 5. Robot thông minh (Phần hệ thống đa robot)
 6. Thực tập điện tử tương tự
 7. Thực tập điện tử số

Hướng nghiên cứu chính: Robotics, Multi-Robot System, Mobile Sensor Network.

Một số công bố tiêu biểu:

 1. Pham Duy Hung, Tran Quang Vinh, and Ngo Trung Dung (2020), “Hierarchical distributed control for global network integrity preservation in multi-robot systems,” In IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 50, no. 3, pp. 1278-1291, March 2020; doi: 10.1109/TCYB.2019.291332611.
 2. Pham Duy Hung, La Manh Hung, Trung Dung Ngo (2020), “Adaptive Hierarchical Distributed Control with Cooperative Task Allocation for Robot Swarms”, 2020 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), Honolulu, HI, USA, 2020, pp. 1300-1305, doi: 10.1109/SII46433.2020.9026229.
 3. Pham Duy Hung, Tran Quang Vinh, Trung Dung Ngo (2017), “An Online Distributed Boundary Detection and Classification Algorithm for Mobile Sensor Network”, REV Journal on Electrionics and Communication, Vol 7, No. 1-2, January-June, 2017, pp.29-36.
 4. Pham Duy Hung, Tran Quang Vinh, Trung Dung Ngo (2016), Distributed Coverage Control for Networked Multi-Robot Systems in Any Environments, IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, July 12-15, 2016, Banff, Cananda, pp. 1067-1072.
 5. Pham Duy Hung, Tran Quang Vinh, and, Trung Dung Ngo (2016), A Scalable Decentralised Large-scale Network of Mobile Robots for Multi-Target Tracking, In Intelligent Autonomous Systems 13, 2194-5357, vol. 302, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-08338-4, 2016, pp. 621-637.