Ban chấp hành Đoàn thanh niên

0
982

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

1 Phan Hoàng Anh Bí thư
2 Nguyễn Thu Hằng Phó Bí thư
3 Đỗ Đức Bình Phó Bí thư
4 Đỗ Tiến Thành UVBCH LCĐ
5 Dương Văn Tân UVBCH LCĐ
6 Trần Gia Long UVBCH LCĐ
7 Bùi Tuấn Anh UVBCH LCĐ
8 Phạm Thị Hà UVBCH LCĐ
9 Nguyễn Hữu Tú UVBCH LCĐ
10 Nguyễn Diệp Yến UVBCH LCĐ
11 Trần Đức Mạnh UVBCH LCĐ
12 Tạ Đình Đức Hiếu UVBCH LCĐ
13 Nguyễn Đức Kiên UVBCH LCĐ

 

2. BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ
1 Bùi Tuấn Anh Liên chi Hội trưởng
2 Nguyễn Hữu Hưng Liên chi Hội phó
3 Nguyễn Ngọc Trường Sơn Liên chi Hội phó
4 Lê Thị Mỹ Linh UVBCH LCH
5 Nguyễn Duy Hoàng Anh UVBCH LCH
6 Đỗ Đình Minh UVBCH LCH
7 Nguyễn Văn Duy UVBCH LCH
8 Nguyễn Thị Vân Anh UVBCH LCH
9 Ngô Sỹ Trung UVBCH LCH
10 Tạ Minh Đức UVBCH LCH
11 Mai Mạnh Huy UVBCH LCH
12 Lê Hữu Đức UVBCH LCH
13 Đào Duy Thuận UVBCH LCH