TS. Nguyễn Ngọc An

0
195

 

TS. Nguyễn Ngọc An

Email: ngocan@vnu.edu.vn

TS. Nguyễn Ngọc An sinh năm 1988 tại Thạch Thất, Hà Tây. Tốt nghiệp đại học năm 2011, cao học năm 2014 và hoàn thành luận án tiến sĩ năm 2017. Từ 2017 đến nay, TS. Nguyễn Ngọc An là giảng viên Bộ môn Vi cơ điện tử – Vi hệ thống, Khoa Điện tử – Viễn thông.

Các môn học giảng dạy:

  1. Lập trình nâng cao
  2. Hệ thống vi xử lý
  3. Thực tập thiết kế hệ thống

Hướng nghiên cứu chính:

  1. Flexible electronics
  2. Robotics and automation
  3. Non-intrusive load monitoring methods

Công trình đã công bố:

[1] A. N. Nguyen and H. Shirai, Jan. 2016, “Electromagnetic Scattering Analysis from Rectangular Dielectric Cuboids – TE polarization -,” IEICE Trans. Electron., Vol. E99-C, No. 1, pp.11-17.

[2] A. N. Nguyen and H. Shirai, Jan. 2017, “A Free Space Permittivity Measurement at Microwave Frequencies for Solid Materials,” IEICE Trans. Electron. vol. E100-C, no. 1, pp. 52-59.

[3] Luan Le Van, Tung Thanh Bui, Cuong Nguyen Nhu, An Nguyen Ngoc, Thien Xuan Dinh, Lam Bao Dang, Canh-Dung Tran, Trinh Chu Duc, Van Thanh Dau, 2019, “Simulation and Experimental Study of a Synthetic Jet Valveless Pump”, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (TMECH).

[4] Ha Tran Thi Thuy, Hai Nguyen Dac, Tuan Vu Quoc, Thinh Pham Quoc, An Nguyen Ngoc, Trinh Chu Duc, Tung Thanh Bui, 2019, “Study on Design Optimization of a Capacitive Tilt Angle Sensor,” IETE Journal of Research.

[5] Hai Nguyen Dac, Ha Tran Thi Thuy, Tuan Vu Quoc, Thai Le Van, Trinh Chu Duc, Tung Thanh Bui and An Nguyen Ngoc, 2020, “Study on Design Optimization of a Symmetry Two-axis Tilt Angle Capacitive Sensor” – IETE Journal of Research.

[6] Cuong Nguyen Nhu, Luan Le Van, An Nguyen Ngoc, Van Thanh Dau, Tung Thanh Bui, and Trinh Chu Duc, 2018, “A valveless micropump based on additive fabrication technology,” International Journal of Nanotechnology, vol. 15, no. 11,12, pp. 1010–1023.

[7] Loc Do Quang, Tuan Vu Quoc, Cuong Nguyen Nhu, Hang Nguyen Thu, Hang Tran Thanh, An Nguyen Ngoc, Tung Thanh Bui, Trinh Chu Duc, 2020, “Development of A Flow Focusing Droplet Generation Microfluidic System Based on Rapidprototyping Technique” IJNT 2020 Special Issue.

[8] Loc Pham Xuan, Loc Do Quang, Tuan Vu Quoc, Cuong Nguyen Nhu, Hang Nguyen Thu, Hang Tran Thanh, An Nguyen Ngoc, Tung Thanh Bui and Trinh Chu Duc, 2020, “Development of a microfluidic flow-focusing droplet generating device utilising rapid prototyping technique,” International Journal of Nanotechnology, 17 (7/8/9/). p. 708.

[9] A. N. Nguyen and H. Shirai, March 2013, “High Frequency Scattering Field Calculation from Dielectric Surfaces,” Proc. of 2013 IEICE General Conference, pp. 85-90.

[10] A. N. Nguyen and H. Shirai, May 2013, “Electromagnetic Wave Scattering from Lossy Polygonal Cylinders,” Proc. of 2013 International Symposium on Electromagnetic Theory (URSI-EMTS 2013), pp. 816-819, Hiroshima, Japan.

[11] A. N. Nguyen and H. Shirai, 2013, “High Frequency Scattering Analysis of Dielectric Surfaces – TM Incidence Case,” Proc. of 2013 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC 2013), pp. 294-296, Seoul, Korea, Nov. 2013

[12] A. N. Nguyen and H. Shirai, Sept. 2013, “Electromagnetic Wave Scattering from Dielectric Bodies with Equivalent Current Method,” Proc. of 2013 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2013), pp. 744-747, Turin, Italy.

[13] A. N. Nguyen and H. Shirai, “Inverse Numerical Calculation to Determine Relative
Permittivity of Lossy Dielectric Materials,” Technical Report on Electromagnetic
Theory, IEE Japan, EMT-14-139, Nov. 2014.

[14] A. N. Nguyen and H. Shirai, Sept. 2015, “A Numerical Method for the Estimation of Relative
Permittivity of Dielectric Materials,” Proc. of 2015 International Conference on
Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2015), pp. 125-128, Turin, Italy.

[15] A. N. Nguyen, and H. Shirai, Mar. 2017, “Dielectric Permittivity Estimation Based On Free Space Method,” Proc. of IEICE General Conference 2017, CS-1-3, CDROM, Nagoya, Japan

[16] Ha Tran Thi Thuy, Hai Nguyen Dac, An Nguyen Ngoc, Dung Nguyen Ngoc, Thai Le Van, and Tung Thanh Bui, 2018, “A 3D Printed Two-axis Tilt Angle Capacitive Sensor,” in 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE), Hue, Vietnam, pp. 191–195.

[17] Cuong Nguyen Nhu, Luan Le Van, An Nguyen Ngoc, Lam Bao Dang, Trinh Chu Duc, Van Thanh Dau, and Tung Thanh Bui, 2018, “Performance Evaluation of A Pzt Actuated Valveless Mixer,” in Proceedings of the 22nd International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, Kaohsiung, Taiwan, vol. 4B1, pp. 682–685.

[18] Van Ngoc Tran and Thanh Van Dau and Ngoc An Nguyen and Nhu Chi Tran and Duc Trinh Chu and Thanh Tung Bui (2018). “Nghiên Cứu Phát Triển Một Cảm Biến Vận Tốc Góc Dựa Trên Hiệu Ứng Dòng Xả Corona”. In: The National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, 14-15 December 2018, Hanoi, Vietnam, 259-263.

[19] Nhu Chi Tran and Thi Hoai Nguyen and Hoang Nguyen Ta and Thi Thanh Van Nguyen and Ngoc An Nguyen (2018). “Phát triển cảm biến đo biến dạng dải rộng dựa trên chất lỏng ion cho ứng dụng đếm bước chân”. In: The National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, 14-15 December 2018, Hanoi, Vietnam, pp. 264-269.

[20] Đỗ Thị Thanh Dịu, Nguyễn Đức Triều, Nguyễn Ngọc An, Phạm Văn Thành và Chử Đức Trình, 2018, “Xác Định Tỉ Lệ Mô Mỡ Và Mô Cơ Trên Lợn Sử Dụng Phương Pháp Siêu Âm Không Phá Hủy,” ECIT 2018.

[21] Chi Tran Nhu, Ha Tran Thi Thuy, An Tran Hoai, Nguyen Ta Hoang, Hoai Nguyen Thi, An Nguyen Ngoc, Trinh Chu Duc, Van Thanh Dau, and Tung Thanh Bui, 2019, “Experimental Characterization of an Ionically Conductive Fluid Based High Flexibility Strain Sensor,” in Advances in Engineering Research and Application, pp. 318–323.

[22] Chi Tran Nhu, An Nguyen Ngoc, Van Thanh Dau, Chieu Le Van, Trinh Chu Duc, Tung Thanh Bui, 2020, “Wearable Fluidic Strain Sensor for Human Motion Sensing,” IEEE Sensor 2020.

[23] Hang Nguyen Thu, Ngoc Tran Van, Van Dau Thanh, Tung Bui Thanh, Cuong Nguyen Nhu, Trinh Chu Duc and An Nguyen Ngoc, 2020, “Study on Thermal Convective Gas Gyroscope based on Corona Discharge Ion Wind and Coriolis Effect “, ICERA 2020

[24] Chi Tran Nhu, Manh Pham Tien, Van Nguyen Thi Thanh, Tung Bui Thanh, Trinh Chu Duc and An Nguyen Ngoc, 2020, “Nghiên Cứu, Thiết Kế, Chế Tạo Và Thử Nghiệm Hệ Thống Mạch Đo Di Động Cho Cảm Biến Chất Lỏng Ion,” REV-ECIT 2020

[25] Nguyen, Ngoc An and Tran, Van Ngoc and Dang, Dinh Tiep and Do, Quang Loc and Tran, Thi Thuy Ha and Nguyen, Dac Hai and Vu, Van The and Nguyen, Nhu Cuong and Pham, Ngoc Thao and Bui, Thanh Tung and Chu, Duc Trinh, 2020, “Hệ thống vi cơ điện tử MEMS và ứng dụng,” Tạp chí Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ Quân sự. ISSN 1859-1043