Nguyễn Đăng Phú

0
1494
     

 

TS. Nguyễn Đăng Phú tốt nghiệp tiến sĩ tại Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2020 trong lĩnh vực Vật lí Chất rắn. TS. Nguyễn Đăng Phú là thành viên trong nhóm nghiên cứu BiOMEMS, thuộc Khoa Điện tử Viễn thông, Trường ĐHCN, ĐHQGHN; thành viên nhóm nghiên cứu linh kiện tích trữ – chuyển hóa năng lượng Khoa Vật lý, ĐHSPHN.

Các môn học giảng dạy:

  1. Điện tử tương tự
  2. Điện tử số
  3. Kĩ thuật điện

Các hướng nghiên cứu chính:

  • Hệ thống vi cơ điện tử MEMS
  • Hệ thống cảm biến điện hóa ứng dụng trong an toàn thực phẩm.
  • Linh kiện tích trữ – chuyển hóa năng lượng.

Một số công trình khoa học đã công bố:

Photocatalytic activity enhancement of Bi2WO6 nanoparticles by Ag doping and Ag nanoparticles modification, Journal of Alloys and Compounds 824, 153914

Study of photocatalytic activities of Bi2WO6 nanoparticles synthesized by fast microwave-assisted method, Journal of Alloys and Compounds 647, 123-128

Direct laser writing of magneto-photonic sub-microstructures for prospective applications in biomedical engineering, Nanomaterials 7 (5), 105

Co–Pt nanoparticles encapsulated in carbon cages prepared by sonoelectrodeposition, Nanotechnology 22 (28), 285603

Free-floating magnetic microstructures by mask photolithography, Physica B: Condensed Matter 532, 59-63

Study of extending carrier lifetime in ZnTe quantum dots coupled with ZnCdSe quantum well, Physica B: Condensed Matter, 2018, 532: 195-199.

Crystallization process and magnetic properties of amorphous iron oxide nanoparticles, Journal of Physics D: Applied Physics 44 (34), 345002