Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại biểu sinh viên Học kỳ II năm học 2020-2021

0
420
Theo Thông báo của Nhà trường đề nghị các lớp thực hiện như sau:
Triển khai sinh hoạt Lớp khoá học
 – Từ ngày 18/04 đến 20/04/2021, các lớp khoá học tổ chức sinh hoạt lớp trực tuyến để:
+ Đánh giá tình hình học tập, sinh hoạt của lớp từ đầu năm học tới nay, nêu các vấn đề và những kiến nghị, đề xuất giải pháp với Khoa, với Trường;
+ Cử sinh viên tham gia Hội nghị đối thoại cấp Khoa, cấp Trường (thành phần theo quy định tại phụ lục);
+ Các nội dung khác nếu Chủ nhiệm khoa/Viện/Bộ môn yêu cầu. – Kết thúc buổi họp Lớp trưởng tổng hợp Biên bản sinh hoạt lớp Khoá học (theo mẫu) và danh sách sinh viên tham gia Hội nghị đối thoại cấp Khoa, Trường rồi gửi về các văn phòng Khoa/Viện/Bộ môn trước 16h30’ Thứ Tư ngày 21/04/2021.
Thời gian Tổ chức Hội nghị đối thoại cấp Khoa sẽ thông báo tới các em sau.
(Mỗi lớp cử Đại biểu sinh viên dự buổi Đối thoại cấp Khoa gồm: Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, các sinh viên là Đảng viên và 03 đại diện sinh viên của mỗi lớp đại học hệ chính quy)