Đinh Thị Thái Mai

0
1388
 

 

Email: dttmai@vnu.edu.vn

Office: 203 – G2

 

TS. Đinh Thị Thái Mai là Phó Chủ nhiệm, phụ trách Bộ môn Hệ thống Viễn thông, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. TS. Mai hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, chương trình cao học tại Đại học Paris Sud 11, Pháp.  TS. Mai có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Mạng và Truyền thông.

 1. Giảng dạy:
 • Mạng truyền thông máy tính 1
 • Mạng truyền thông di động
 • Mạng định nghĩa mềm
 • Tín hiệu và Hệ thống
 • Xử lý tín hiệu số
 • Mô hình hóa và Mô phỏng
 • Chuyên nghiệp trong Công Nghệ.
 1. Nghiên cứu khoa học:
 • Mạng truyền thông di động thế hệ mới (5G/6G)
 • Truyền thông không dây
 • Vô tuyến nhận thức (Cognitive Radio)
 • Mạng định nghĩa mềm và Ảo hóa (SDN/NFV)
 • Hệ thống định vị và tìm đường thông minh trong mạng Viễn thông

Công bố khoa học tiêu biểu :

Tạp chí:

 • Ngoc- Son Duong, Thai-Mai Thi Dinh “ Smartphone Indoor Positioning Based on Enhanced BLE Beacon Multi-lateration”, Telekomnika Telecommunication, Computing, Electronics and Control, In Press, 2021 (Scopus-indexed, Q3).
 • Ying-Dar Lin, Truong Duc Tai, Asad Ali, Chi-Yu Li, Yuan-Cheng Lai and Thai-Mai Thi Dinh,Proxy-based Federated Authentication: A Transparent Third-party Solution for Cloud-Edge Federation”, IEEE Network Magazine, Accepted, 2020 (SCIE-Q1).
 • Thai-Mai Thi Dinh, Ngoc-Son Duong, Kumbesan Sandrasegaran, “Smartphone-based Indoor Positioning Using BLE iBeacon and Reliable Lightweight Fingerprint Map”, IEEE Sensor Journals, Vol.20, Issue 17, September, 2020 (SCIE-Q1).
 • Duc-Tai Truong, Quoc-Tuan Nguyen, Thai-Mai Thi Dinh, “Performance of OFDM Based Advanced Encryption Standard”, VNU Journal of Computer Science and Communication Engineering, Vol. 36, No. 1, pp. 57 – 64, 2020.
 • Nguyen Thi Yen, Dinh Thi Thai Mai, Le Nhat Thang, “Interferent Management in D2D Communications”, Journal of Science & Technology on Information and Communications, Vol 02 (CS.01)2019, pp.34-41, 2019. (In Vietnamese)
 • Thai-Mai Dinh-Thi, Thanh-Long Nguyen, Quoc-Tuan Nguyen, “Selection of Appropriate Number of CRs in Cooperative Spectrum Sensing over Suzuki Fading”, VNU Journal of Computer Science and Communication Engineering, pp.1-7, 2016.
 • Thai-Mai Dinh Thi, Quoc-Tuan Nguyen and Dinh – Thong Nguyen, “On the Reuse of Shadowed CRs as AF Diversity Relays in Cooperative Spectrum Sensing in Correlated Suzuki Fading Channels”, IEICE Transactions on Communications, Vol. E98-B, no. 1, pp. 55-68, 2015.(SCIE – Q3)
 • NQ Tuan, DT Nguyen, LS Cong and DTT Mai, “Two composite fading models for diversity reception in mobile wireless networks”, Australian Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol. 10, No. 4, pp. 417 – 427, 2013. (Scopus – Q3)

Hội nghị:

 • Ngoc-Son Duong, Thai-Mai Thi Dinh, “On the accuracy of iBeacon-based Indoor Positioning System in the iOS platform”, 18th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices, pp. 54 – 58, March, 2021, Tunisia.
 • Thai-Mai Thi Dinh and Ngoc-Son Duong, “Smartphone Indoor Positioning System based on BLE iBeacon and Reliable region-based position correction algorithm”, Proceedings of 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pp.264 – 268, 2019.
 • Ngoc-Son Duong and Thai-Mai Thi Dinh, “Indoor Localization with lightweight RSS Fingerprint using BLE iBeacon on iOS platform”, Proceedings of The 19th International Symposium on Communications and Information Technologies, pp 91 – 95, 2019
 • Duong Ngoc Son, Dinh Thi Thai Mai, Nguyen Quoc Tuan, Evaluating performance of D2D communications using Interference Limited Area under Rayleigh fading”, Proceedings of National Conference of Electronics, Information and Communications REV – ECIT, 2018 .
 • Duong Ngoc Sơn, Anh Vu-Tuan Trinh, Thai-Mai Dinh, Bluetooth Low Energy Based Indoor Positioning on iOS Platform”, Proceedings of IEEE 12th International Symposium on Embedded Multicore/Many-Core System on Chip (IEEE MCoS 2018), 57-63, 2018.
 • Thai-Mai Dinh Thi, Quoc-Tuan Nguyen, Kumbesan Sandrasegaran, “A closed-form of Cooperative Detection Probability using EGC-Based Soft Decision under Suzuki Fading”, Proceedings of 11th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS’2017), pp.6-10, 2017.
 • Thai-Mai Dinh Thi, Truong-Sinh Nguyen, Quang-Vinh Bui, Van-Han Nghiem, Hong-Giap Le, Van-Hung Nguyen (2016), “Performance of Cooperative Spectrum Sensing over Lognormal channel using EGC-based Soft Decision”, Proceeding of National Conference on Electronics and Communications (REV2016), pp. 1-7, 2016.
 • Xuan-Bac Nguyen, Nhu-Dong Hoang, Duc-Kien Nguyen, Hoang Nam Nguyen, Mai Dinh Thi Thai, Quoc-Tuan Nguyen, “Cognitive Cellular Femtocell Network Modeling and Simulation for Performance Comparison of Uplink Channel Allocation Schemes”, Region 10 Symposium, 2014 IEEE (TENSYPM), 2014.

Sách:

[B1]Anh Vu-Tuan Trinh, Thai-Mai Thi Dinh, Quoc-Tuan Nguyen, Kumbesan Sandrasegaran, “Indoor Positioning using BLE iBeacon, Smartphone Sensors and Distance-based Position Correction Algorithm”, Book Chapter in the Book “Intelligent Computing in Engineering”, pp. 1007 – 1016, Springer, 2020.

[B2] Nguyễn Nam Hoàng, Đinh Thị Thái Mai, “Mạng truyền thông máy tính”, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2020.

 • Dự án
 1. “Research of routing algorithm in Adhoc networks” granted by UET, VNU, 2006 – 2008, Project Member
 2. . “BCJR Algorithm and Applications in Channel Coding” granted by UET, VNU, 2009 -2010, Principal Investigator
 3. “ Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio” granted by TRIGB, VNU, 2010 -2012, Project Member.
 4. “Cooperative Spectrum Sensing over Composite Fading Environment using Gamma Distribution” granted by UET, VNU, 2012 -2013, Principal Investigator.
 5. “Cooperative Diversity Relay Network”, granted by VNU, 2012 – 2014, Project Member.
 6. “The Socio-Economic Impact of Allocating Spectrum for Mobile Broadband Services in Vietnam”, granted by Radio Frequency Division, Ministry of Informations and Communicaitons, Vietnam, 2015 – 2016, Project Team Leader.
 7. “Spectrum Allocation and Planning for frequency band 700/800/900/1800 MHz for Socio-Economy, Security and Federation”, granted by Ministry of Science and Technology, 2016 – 2018, Project Member.  “Research and Implementation of Indoor Positioning System based on Low – Energy Bluetooth”, granted by VNU, 2019, Principal Investigator.