Các chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng đối với bậc Sau đại hoc

0
716

Gửi các anh/chị Nghiên cứu sinh, học viên cao học,

Khoa Điện tử – Viễn thông gửi anh/chị Thông báo của Nhà trường về việc Các chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng đối với bậc SĐH.
1. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đáp ứng chuẩn đầu ra
Tiếng Anh:


Trình độ
(theo khung năng
lực NNVN)
TOEFL TOEIC
(4 kỹ năng)
Cambridge
Tests (0-230)
IELTS
(0-9.0)
Bậc 3 460 ITP
45 iBT
Reading 275
Listening 275
Speaking 120
Writing 120
140 – dưới 160
(PET)
4.5 – 5.0
Bậc 4 543 ITP
72 iBT
Reading 385
Listening 400
Speaking 160
Writing 150
160 – dưới 180
(FCE)
5.5 – 6.0

Một số thứ tiếng khác:


Trình độ
(theo
khung
năng lực
NNVN)
Tiếng
Nga
Tiếng
Pháp
Tiếng
Đức
Tiếng
Trung
Tiếng Nhật Tiếng
Hàn
JLPT
(0-180)
NAT
TEST
(0-180)
J-TEST
(0-1000)
Bậc 3 TRKI 1 DELF B1
TCF B1
B1
ZD
DSD I
HSK 3

HSK K
trung
cấp
JLPT
N3
3Q 400 TOPIK
II
Level 3
Bậc 4 TRKI 2 DELF B2
TCF B2
B2
TestDaF 4
DSD II
HSK 4
và HSK
K trung
cấp
JLPT
N2
(90)
2Q
(100)
550 TOPIK
II
Level 4

Các điểm số trên là điểm tối thiểu cần đạt được.
Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đáp ứng chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ được
áp dụng từ ngày 01/05/2021
2. Các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam


STT TÊN ĐƠN VỊ THỜI GIAN ĐƯỢC
CẤP CHỨNG CHỈ (*)
1 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 15/05/2019
2 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 15/05/2019
3 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 15/05/2019
4 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 15/05/2019
5 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 15/05/2019
6 Trường Đại học Hà Nội 15/05/2019
7 Đại học Thái Nguyên 15/05/2019
8 Trường Đại học Cần Thơ 15/05/2019


STT TÊN ĐƠN VỊ THỜI GIAN ĐƯỢC
CẤP CHỨNG CHỈ (*)
9 Trường Đại học Vinh 08/05/2020
10 Học viên An ninh nhân dân 08/05/2020

(*) Thời điểm các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thi và tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Các chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) cấp trước thời điểm cho phép sẽ không được công nhận.
Tất cả các chứng chỉ cần có đủ 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) và mẫu chứng chỉ được cấp theo đúng quy định tại Công văn số 691/TB-QLCL ngày 08/05/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Mẫu chứng chỉ được đính kèm trong thông báo).
2. Những lưu ý
Các chứng chỉ ngoại ngữ của học viên cao học có ngày thi trước ngày 01/05/2021 áp dụng theo bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ quốc tế tương ứng với yêu cầu chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ được quy định tại công văn số 339/TB-ĐT ngày 08/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Các chứng chỉ ngoại ngữ của NCS có ngày thi trước ngày 01/05/2021 áp dụng theo bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ quốc tế tương ứng với yêu cầu chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ được quy định tại công văn số 181/TB-ĐT ngày 26/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về các chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng đối với nghiên cứu sinh từ khóa QH-2017 trở về trước
Những học viên cao học, NCS có bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài được xem như đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ