Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2019

Trường Đại học Công nghệ thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học chính quy năm 2019 như sau:

Mã nhóm ngành

Tên nhóm ngành

Tên ngành/chương trình đào tạo

Mức điểm nhận ĐKXT (theo thang điểm 30)

Tổ hợp môn thi

CN2 Máy tính và Robot Kỹ thuật máy tính

17

Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Anh, Lý (A01)
Kỹ thuật Robot*
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông** (CLC theo TT23)

17

Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý hệ số 2) (A00)Toán, Anh, Lý (Toán, Anh hệ số 2) (A01)

 

Chi tiết xem tại: https://uet.vnu.edu.vn/truong-dai-hoc-cong-nghe-muc-diem-nhan-dang-ky-xet-tuyen-vao-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019/