Luận văn Thạc sỹ trước năm 2006

>> Quay về danh sách tài liệu

STT Tác giả Tiêu đề
1 VU NGOC CHAM Study Dynamical Behavior Of Erbium Doped Fiber Laser When Changing The Modulation Frequency and index of pumpn laser EM-2005.261
2 Trần Ngọc Hưng XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐO TỰ ĐỘNG ĐẶC TRƯNG BỨC XẠ CỦA ANTEN VM-2005.251
3 NGÔ QUANG MINH XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP, LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO MỘT SỐ THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN VM-2005.259
4 TRẦN NGỌC HƯNG XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐO TỰ ĐỘNG ĐẶC TRƯNG BỨC XẠ CỦA ANTEN VM-2005.260
5 NGUYỄN QUỲNH SƠN CÁC THỦ TỤC LỚP GIAO VẬN INTERNET VÀ TCP, UDP CHO MẠNG KHÔNG DÂY VM-2011.253

>> Quay về danh sách tài liệu