Một số thông tin về chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính