Chiến lược Hợp tác quốc tế 2011 – 2015

Tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, hướng tới công nhận lẫn nhau các chương trình đào tạo và cơ hội học bổng cho sinh viên, học viên cùng nghiên cứu sinh.

Khoa ĐTVT luôn luôn coi các chương trình đào tạo liên kết quốc tế là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giảng dạy và trao đổi nghiên cứu khoa học cho cán bộ và sinh viên, học viên cùng nghiên cứu sinh của Khoa.

Tiếp nối sự thành công của chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ IST (với Đại học Paris Sud 11 từ 2008), định hướng tương lai gần, Khoa ĐTVT tranh thủ mọi thuận lợi và phối hợp với Trung tâm TSK của Nhà trường để tiếp tục triển khai chương trình này cũng như bổ sung một số chương trình gắn với ngành ĐTVT mà xã hội đang có nhu cầu.

Trong quá trình xây dựng và triển khai các chương trình liên kết giảng dạy, phối hợp nghiên cứu khoa học, hợp tác trao đổi, Khoa hướng tới mục tiêu công nhận lẫn nhau ở các chương trình đào tạo. Điều này giúp cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh khoa có cơ hội chuyển tiếp dễ dàng sang các chương trình đào tạo của các Trường đối tác cũng như nâng cáo tính quốc tế cho các chương trình đào tạo của Khoa.

Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của ĐHQGHN cũng như của Đảng ủy, BGH Trường ĐHCN, Khoa Điện tử Viễn thông của Trường Đại học Công nghệ cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nhiệm vụ chiến lược, sẵn sàng cho kiểm định AUN 2013, tạo đà xây dựng Khoa đạt trình độ quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động KHCN để sớm có sản phẩm tầm cỡ quốc gia, đặc biệt phải đầu tư hoàn thiện các sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ để sớm có chứng nhận. Tăng cường hợp tác, đặc biệt việc nhận hợp đồng nghiên cứu từ doanh nghiệp công nghệ.