Trần Cao Quyền

0
2412

 

– Mobile: 0976753540

– Email address: quyentc@vnu.edu.vn

Dr. TRAN CAO QUYEN – Department of Wireless Communication, FET

Video giới thiệu nhóm nghiên cứu: 

  1. Personal information

– Family name: Tran Cao.
– First name: Quyen.
– Address: #1005, E3A, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi.
– Home page: https://uet.vnu.edu.vn/~quyentc/

2. Teaching Courses

– Electromagnetic Enginerring (ELT 2036)
– Satellite Communications (ELT 3098)
– Antenna Theory (ELT 3189)
– Modeling and Simulation (ELT 2031)

3. Field Interests

– Antenna
– Sona
– Underwater Communication

4. List of PhD students

  • Trần Vũ Hợp, K28
    Thesis: “Một số giải pháp lọc nhiễu nâng cao chất lượng đài Radar phân giải cao”
  • Hoàng Việt Trung, K29
    Thesis: “Mô hình hoá truyền sóng vô tuyến tần số cực thấp trong môi trường ống dẫn sóng thạch quyển”

5. Publications

[1] Tran Cao Quyen, Frequency offset sensitivity reduction in OFDM mobile communication system, Proceeding of the 8th Vietnam Conference on Radio and Electronics (REV’02), pp.189-192, 2002.
[2] Phan Anh, Tran Cao Quyen, DOA determination by using an antenna array with two elements, IEEE Antenna and Propagation Society International Symposium 2005 (AP-S), pp.134-137, 2005, ISBN:0780388836.
DOI:11.1109/aps.2005.1552602
[3] Tran Cao Quyen, Paul Fortier, Phan Anh, An approach for BTS antenna system without phase center and MUSIC algorithm,            Proceeding of the 10th Vietnam Conference on Radio and Electronics (REV’06), pp.198-201, 2006
[4] Tran Cao Quyen, Paul Fortier, Phan Anh, Space diversity beam steering microstrip BTS antenna system for 3G and 4G,            IEEE Antenna and Propagation Society International Symposium 2007 (AP-S), pp.1693-1696, I2007, SBN:9781424408771
DOI:10.1109/aps.2007.4395839
[5] Tran Cao Quyen, Bach Gia Duong, Paul Fortier, Phan Anh, An approach for Passive Radar Using A Smart Antenna System, International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC08), pp. 270-271, 2008, ISBN:9781424426805
DOI: 10.1109/atc.2008.4760572
[6] Tran Cao Quyen, Do Trung Kien, Bach Gia Duong, Formation of supergain array and its application in radar, Proceeding of The 4th National Symposium on Research, Devolopment an Application of Information and Communication Technology ICT.rda, pp.1-5, 2008
[7] Tran Cao Quyen, Capacity improvement for an OFDM mobile communication system using a smart antenna system, The Third International Conference on Communication and Electronics (ICCE 2010), pp.75, 2010,  ISBN: 978-1-4244-7057-0
[8] Tran Cao Quyen, Trinh Anh Vu, The application of a multibeamultibeam antenna for 4G, International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2012), pp.227-230, 2012, ISBN:9781467343510
DOI: 10.1109/atc.2012.6404265
[9] Tran Cao Quyen, Pham Ngoc Linh, Áp dụng lý thuyết trò chơi vào hệ thống 5G sử dụng MIMO kích thước lớn đa người dùng , National Conference on Electronics and Communications (REV-ECIT 2013), pp.254-258, 2013, ISBN: 978-6-04934-664-4.
[10] Tran Cao Quyen, Target detection probability of a wideband passive radar using correlation method, Journal of Science and Technology, Vol. 21, pp.51-54, 2014, ISSN: 1859-3585
[11] Tran Cao Quyen, Một giải pháp điều khiển công suất cho hệ thông tin vô tuyến nhận thức hướng đến 5G, Journal of Science and Technology, Vol.25, pp.8-12, 2014, ISSN: 1859-3585
[12] Tran Ba Tan, Tran Cao Quyen, Thiết kế mạch khuếch đại công suất cho modem thủy âm số dùng điều chế FSK, Journal of Science and Technology, Vol. 28, pp.15-19,  2015, ISSN: 1859-3585
[13] Tran Cao Quyen,  Nâng cao tốc độ truyền tin trong một kênh nước biển nông thuộc vịnh Bắc Bộ của Việt Nam dùng điều chế OFDM, National Conference on Electronics and Communications (REV-ECIT 2015), pp.318-322, 2015, ISBN:978-604-67-0635-9
[14] Tran Cao Quyen, Nghiên cứu điều chế không gian cho kênh nước biển nông giàu tán xạ và tán xạ yếu, Journal of Science and Technology, Vol.31, pp.5-8, 2015, ISSN: 1859-3585
[15] Tran Cao Quyen, Nguyen Van Nui, Underwater sound propagation in Tonkin Gulf and its applications for communication, Journal of Science and Technology, Vol.37, pp.18-21, 2016, ISSN: 1859-3585
[16] Tran Cao Quyen, Developing a symmetrical phased array antenna with low complexity, The 7th International conference on integrated circuit, design and verification (ICDV), ISBN:9781538633779, 2017
DOI: 10.1109/icdv.2017.8188653
[17] Tran Cao Quyen, Underwater sound propagation in Tonkin gulf using parabolic approximation , Journal of Science and Technology, Vol.49, pp.24-26, 2018, ISSN: 1859-3585
Online: https://tapchikhcn.haui.edu.vn/media/29/uffile-upload-no-title29636.pdf
[18] Tran Cao Quyen, Định vị mục tiêu ngầm bằng phương pháp trường phối hợp hình học, National Conference on Electronics and Communications (REV-ECIT 2018), pp. 28-32, 2018, ISBN:978-604-80-3579-2
[19] Tran Cao Quyen, Matched field processing for source localization based on an approach of Riemmanian geometry, AKUSTIKA EID: 2-s2.0-85074008778, Vol.33, pp. 71-76, 2019, ISBN:2570877518019064, Scopus-Elsevier https://journalakustika.com/old/journal/volume-33-en/
[20] Tran Cao Quyen, Normal mode vs Parabolic equation and their application in Tonkin gulf,  Journal of Science and Technology, Vol.53, pp.3-9, 2019, ISSN: 1859-3585
Online: https://tapchikhcn.haui.edu.vn/media/30/uffile-upload-no-title30136.pdf
[21] Tran Cao Quyen, Phased antenna arrays toward 5G, chapter, Chapter in BOOK: Advanced Radio Frequency Antennas for Modern Communication and Medical Systems. Edited by Dr.Albert Sabban.
Publisher: IntechOpen, 2020, DOI:10.5772/intechopen.93058
Online as: https://www.intechopen.com/online-first/phased-antenna-arrays-toward-5g
[22]. Tran Cao Quyen, Stochastic matched field processing using directed Riemannian distance, AKUSTIKA, Vol.40, 2021 Online: https://www.journalakustika.com/index.php/akustika/article/view/70
[23]  Hoang Viet Trung, Tran Cao Quyen, A 3D modeling of underwater sound propagation and its application in Tonkin gulf, Journal of Science and Technology, Vol.57, No2, 2021, ISSN: 1859-3585, In Press
https://tapchikhcn.haui.edu.vn/media/30/uffile-upload-no-title30512.pdf
[24]. Tran Cao Quyen, Underwater source localization using cylindrical hydrophone array and Riemannian matched field processing, Journal Akustika, Vol. 42, pp. 6-12, 2022
https://www.journalakustika.com/index.php/akustika/article/view/94
[25].Tran Cao Quyen, Riemannian Matched Field Processing, Monograph, Journal Akustika, Vol. 44, 2022
https://www.journalakustika.com/index.php/akustika/issue/view/7

6. Product

OFDM underwater acoustic Modem (In Project QG.17.40 of VNU, Finished))