Dương Ngọc Sơn

0
803
 

 

Email: sondn24@vnu.edu.vn

Office: 202 – G2

 

ThS. Dương Ngọc Sơn là cán bộ tạo nguồn đề tài tại Bộ môn Hệ thống Viễn thông, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. ThS. Sơn. hiện đang theo học chương trình Tiễn Sĩ ngành Kỹ thuật Viễn thông tại Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính là định vị và tìm đường.

  1. Giảng dạy:
  • Thực hành Xử lý tín hiệu số (MATLAB)
  • Thực hành Mô hình hóa và Mô phỏng (MATLAB)

2. Nghiên cứu khoa học:

  • Hướng nghiên cứu:
  • Mạng di động thế hệ thứ 5 (5G)
  • Truyền thông không dây
  • Hệ thống định vị và tìm đường thông minh.

Công bố khoa học:

Tạp chí:

[J1] Đinh Thị Thái Mai, Dương Ngọc Sơn and K. Sandrasegaran, “Smartphone-Based Indoor Positioning Using BLE iBeacon and Reliable Lightweight Fingerprint Map”, IEEE Sensors Journal, vol. 20, no. 17, pp. 10283-10294, 2020. [SCIE-Q1]

[J2] Dương Ngọc Sơn and Đinh Thị Thái Mai, “Smartphone Indoor Positioning Based on Enhanced BLE Beacon Multi-lateration”, TELKOMNIKA, vol. 19, no. 1, 2021. [SCOPUS-indexed]

Hội nghị:

[C1] Đinh Thị Thái Mai and Dương Ngọc Sơn, “Smartphone Indoor Positioning System based on BLE iBeacon and Reliable region-based position correction algorithm”, 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Hanoi, 2019.

[C2] Dương Ngọc Sơn and Đinh Thị Thái Mai, “Indoor Localization with lightweight RSS Fingerprint using BLE iBeacon on iOS platform”, 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), Ho Chi Minh City, 2019.

[C3] Dương Ngọc Sơn, Trịnh Vũ Tuấn Anh and Đinh Thị Thái Mai, “Bluetooth Low Energy Based Indoor Positioning on iOS Platform”, IEEE 12th International Symposium on Embedded Multicore/Many-core Systems-on-Chip (MCSoC), Hanoi, 2018.

[C4] Dương Ngọc Sơn, Đinh Thị Thái Mai and Nguyễn Quốc Tuấn, “Đánh giá hiệu năng truyền thông D2D sử dụng vùng hạn chế nhiễu dưới ảnh hưởng của pha-đinh Rayleigh”, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV – ECIT), Hanoi, 2018.

[C5] Dương Ngọc Sơn, Đinh Thị Thái Mai, “On the accuracy of iBeacon-based Indoor Positioning System in the iOS platform”, IEEE 18th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD), Tunisia, 2021.

  • Dự án
  1. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống định vị thông minh trong nhà sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp (QG 19.25), Thành viên
  2. Nghiên cứu giải pháp chống chịu nhiễu duy trì mạng đa robot trong môi trường động (QG 21.26), Thành viên