Phòng thí nghiệm Tín hiệu và hệ thống

Cán bộ của Phòng: TS. Lê Vũ Hà – Trưởng phòng PGS.TS. Nguyễn Linh Trung – Viện trưởng Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ TS. Nguyễn Hồng Thịnh Slide giới thiệu về Phòng: PTN TH&HT – 2023