Lợi ích

Các lợi ích Đề án thành phần mang lại
1. Đối với người học

Được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, được trang bị các kiến thức ĐTVT hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh …

Đọc tiếp »