Học bổng Shinnyo – En (Nhật Bản)

Tên học bổng Học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản
Giới thiệu chung - Học bổng này do tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản tài trợ.

- Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2008-2009.

Đối tượng/Tiêu chuẩn - Đối tượng nhận học bổng lần đầu tiên: Học sinh lớp 10 các khối THPT chuyên và sinh viên năm thứ nhất có kết quả học tập và rèn luyện tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Thời gian được nhận học bổng: 3 năm đối với học sinh khối THPT Chuyên (từ lớp 10 đến hết lớp 12), 4 năm đối với sinh viên (từ năm thứ nhất đến hết năm thứ tư) nếu những học sinh sinh viên này vẫn duy trì kết quả học tập, đáp ứng được các tiêu chí của việc xét học bổng.

Giá trị/Số lượng Tổng giá trị của tất cả các suất học bổng cấp hàng năm: 50.000 USD

- Học bổng dành cho học sinh: 120 USD/HS/năm học

- Học bổng dành cho sinh viên: 200 USD/SV/năm học

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến) Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm
Thời gian nhận học bổng (dự kiến) Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký - Bảng điểm học tập của học sinh sinh viên năm học gần nhất;

- Bản tự giới thiệu về bản thân (theo mẫu);

- Phát biểu cảm tưởng của sinh viên được nhận học bổng (viết tay hoặc đánh máy không quá 2 trang);

- Các giấy tờ liên quan khác, nếu có (hộ nghèo, đối tượng ưu tiên . . . );

Thông tin liên quan Thông tin chi tiết xem thông báo

 

Theo VNU