Học bổng Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi

Tên học bổng Học bổng Quỹ tài chính thống nhất Nhật Bản – Ngân hàng Tokyo Mitsubishi
Giới thiệu chung - Là học bổng do Ngân hàng Tài chính thống nhất Nhật Bản – Ngân hàng Tokyo Mitsubishi tài trợ.
Đối tượng/Tiêu chuẩn - SV chính quy năm thứ hai, năm thứ ba. 

- Có kết quả học tập đạt loại khá trở lên.

- Có kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Sinh viên đã được nhận học bổng này năm học trước có thể tiếp tục được nhận học bổng năm tiếp theo, nếu đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn và được Hội đồng xét duyệt học bổng đồng ý.

Giá trị/Số lượng 310 USD/suất 

40 suất

 

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến) 

 

Tháng 7 hàng năm
Thời gian nhận học bổng (dự kiến) Tháng 8 hàng năm
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký - Bản tự khai, có dán ảnh bằng tiếng Anh và tiếng Việt (theo mẫu); 

- Bảng điểm năm học gần nhất có xác nhận của đơn vị đào tạo.

Thông tin liên quan Chi tiết xem thông báo