Giới thiệu Định hướng phát triển
English

Định hướng phát triển

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đạt chất lượng quốc tế và bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực ĐTVT.
Sáng tạo và chuyển giao những kết quả, sản phẩm KHCN tiên tiến; tạo ra một số trường phái nghiên cứu KH-CN mạnh trong lĩnh vực ĐTVT.
Phát triển …

Đọc tiếp »