Sau đại học Đào tạo thạc sĩ
English

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ KTĐT

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên chuyên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Kỹ thuật Điện tử
Tiếng Anh: Electronic Engineering

-  Mã số chuyên ngành đào tạo: 60520203

-  Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử và Viễn thông
Tiếng Anh: …

Đọc tiếp »