Đào tạo Đại học
English

Hoạt động

Các hoạt động chính của Đề án thành phần
1. Tăng cường năng lực đội ngũ GV và cán bộ quản lý
Các hoạt động tăng cường năng lực đội ngũ GV và CBQL nhằm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, nâng cao trình độ khoa học, năng …

Đọc tiếp »

Khung chương trình

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân Công nghệ Điện tử – Viễn thông với kiến thức nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có năng lực sáng tạo, có khả năng kinh doanh và lãnh đạo.
1.1. Về kiến

Đọc tiếp »

Quá trình đào tạo

Download quá trình đào tạo dưới định dạng file PFD

 

Đọc tiếp »
«12