Chiến lược KHCN

Chiến lược Khoa học Công Nghệ – Hợp tác Quốc tế giai đoạn năm 2011-2015 gồm có:

1. Tiếp tục xây dựng đội ngũ mạnh

Tiếp tục đào tạo cán bộ nghiên cứu thông qua việc đào tạo NCS tại trường; Tiếp tục phát triển năng lực nghiên cứu của cán bộ nguồn; Tiếp tục gửi cán bộ nguồn đi thực tập nghiên cứu và làm NCS tại trường cũng như thông qua các mối quan hệ với đối tác nước ngoài; Tiếp tục gửi cán bộ là tiên sĩ trẻ đi thực tập sau tiến sĩ để xây dựng đội ngũ có nhiều cán bộ đầu đàn ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành ĐTVT; Đẩy mạnh việc tiếp nhận cán bộ trẻ được đào tạo ở những môi trường quốc tế, có tâm huyết với nghề dạy học, có trình độ nghiên cứu cao để đẩy mạnh đội ngũ nghiên cứu, mở rộng các tri thức mới, góp phần thúc đẩy phát triển KHCN ở tầm cao mới.

2. Xây dựng trường phái

Từ những nhóm nghiên cứu, những hướng nghiên cứu đã định hình và bắt đầu phát triển, bước đột phá tiếp theo là tiếp tục hỗ trợ để tạo dựng được một vài trường phái KHCN có uy tín trong nước và quốc tế. Tận dụng tốt các cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài, trong các đề án hợp tác/phối hợp nghiên cứu nhằm định hình rõ trường phái nghiên cứu. Phấn đấu ít nhất đến năm 2015 mỗi bộ môn/phòng thí nghiệm của Khoa có ít nhất 1 trường phái nghiên cứu.

3. Gắn kết đội ngũ thông qua các đề tài và chương trình lớn

Xây dựng một số đề tài/chương trình nghiên cứu phát triển KHCN lớn, vừa có tính liên ngành/chuyên ngành, vừa có tầm rộng, vừa có độ sâu, để tạo điều kiện gắn kết đội ngũ cán bộ với nhau một cách bền vững, cùng nhau phát triển.

4. Phát triển cân bằng và bền vững cả nghiên cứu khoa học lẫn nghiên cứu triển khai công nghệ

Ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu phát triển tại các doanh nghiệp. Thực trạng này có thể kéo dài trong nhiều năm tới, đòi hỏi một sự chuẩn bị trước từ các trường đại học và viện nghiên cứu. Trong khi đó, ở môi trường đại học như ở Khoa ĐTVT đã xây dựng được nền tảng nghiên cứu khoa học cũng như nghiên cứu công nghệ. Thêm nữa, sứ mệnh của Trường ĐHCN là phát triển kỹ thuật công nghệ cao và mũi nhọn. Để phát triển được mũi nhọn, Khoa ĐTVT định hướng đẩy mạnh hơn nữa các thế mạnh đã có của mình, đó chính là nền tảng nghiên cứu khoa học (thông qua các công trình khoa học công bố) và nền tảng nghiên cứu công nghệ (thông qua các sản phẩm công nghệ đang được đưa vào sản xuất). Chiến lược xây dựng những đề tài/chương trình lớn chính là một trong những cơ hội để phát triển cả hai thế mạnh này. Trong mục tiêu đó, các đề tài/chương trình này cần đặt ra một số ứng dụng cụ thể, có tính liên ngành/chuyên ngành và tính sáng tạo công nghệ cao.

Để phát triển được KHCN một cách bền vững, Khoa cần giữ và phát triển một cách bền vững với những đối tác là các doanh nghiệp đã và đang được gây dựng trong những năm qua.

Thông qua Trung tâm Nghiên cứu Điện tử – Viễn thông đẩy mạnh chuyển giao ra bên ngoài các kết quả nghiên cứu đã đạt được cũng như các sản phẩm đã chế tạo, thử nghiệm thành công từ các đề tài, dự án nghiên cứu của cán bộ trong khoa.