Đối ngoại Chiến lược HTQT 2011 - 2015
English

Chiến lược Hợp tác quốc tế 2011 – 2015

Tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, hướng tới công nhận lẫn nhau các chương trình đào tạo và cơ hội học bổng cho sinh viên, học viên cùng nghiên cứu sinh.
Khoa ĐTVT luôn luôn coi các chương trình đào tạo liên kết quốc tế …

Đọc tiếp »