Hoạt động

Các hoạt động chính của Đề án thành phần
1. Tăng cường năng lực đội ngũ GV và cán bộ quản lý
Các hoạt động tăng cường năng lực đội ngũ GV và CBQL nhằm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, nâng cao trình độ khoa học, năng …

Đọc tiếp »