Ban Chủ Nhiệm Khoa

CHỦ NHIỆM KHOA

CÁC PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

Tran_Duc_Tan

PGS.TS Trần Đức Tân

tantd@vnu.edu.vn

Dinh Trieu Duong

TS Đinh Triều Dương

duongdt@vnu.edu.vn

THƯ KÝ

Trần Thị Hải Yến
tantd@vnu.edu.vn

Lại Thanh Hương

huonglt@vnu.edu.vn

144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội – Việt Nam

Tel./Fax: (84) – 4 – 754 9338

Email: dtvt.vp@vnu.edu.vn