Ban Chủ Nhiệm Khoa

CHỦ NHIỆM KHOA

Dinh Trieu Duong

 

Chủ Nhiệm Khoa

TS. Đinh Triều Dương

duongdt@vnu.edu.vn

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

Tran_Duc_Tan van-image

Phó Chủ Nhiệm Khoa

PGS.TS Trần Đức Tân

 tantd@vnu.edu.vn

  Phó Chủ Nhiệm Khoa
TS Nguyễn Thị Thanh Vân

 

 THƯ KÝ

Anh the yenth[1]

Trần Thị Hải Yến

 yenth@vnu.edu.vn

 

144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội – Việt Nam

Tel./Fax: (84) – 4 – 754 9338

Email: dtvt.vp@vnu.edu.vn