Ban Chủ Nhiệm Khoa

CHỦ NHIỆM KHOA

CÁC PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

Dinh Trieu Duong

Chủ Nhiệm Khoa
TS Đinh Triều Dương

duongdt@vnu.edu.vn

Tran_Duc_Tan

Phó Chủ Nhiệm Khoa
PGS.TS Trần Đức Tân

tantd@vnu.edu.vn

THƯ KÝ


Trần Thị Hải Yến

yenth@vnu.edu.vn

144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội – Việt Nam

Tel./Fax: (84) – 4 – 754 9338

Email: dtvt.vp@vnu.edu.vn