Định hướng phát triển

  • Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đạt chất lượng quốc tế và bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực ĐTVT.
  • Sáng tạo và chuyển giao những kết quả, sản phẩm KHCN tiên tiến; tạo ra một số trường phái nghiên cứu KH-CN mạnh trong lĩnh vực ĐTVT.
  • Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu KHCN của ngành ĐTVT đạt trình độ khu vực và từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.
  • Hợp tác toàn diện với các cơ sở nghiên cứu khoa học, các tập đoàn công nghệ cao có uy tín trong nước và quốc tế trong việc triển khai các hoạt động đào tạo và nghiên cứu KH-CN trong lĩnh vực ĐTVT.
  • Kết hợp chặt chẽ đào tạo, NCKH và dịch vụ để đa dạng hóa và tăng tỷ trọng nguồn thu bổ sung, đặc biệt là các nguồn thu từ đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu KH-CN trình độ cao; Dựa trên sự đầu tư của các dự án trọng điểm để tiếp tục hiện đại hóa các phòng thực hành và phòng thí nghiệm nghiên cứu.