Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh

Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học; sáng tạo và chuyển giao cho xã hội các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Công nghệ Điện tử và Truyền thông.

Tầm nhìn

– Phát triển theo định hướng nghiên cứu, trình độ ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực.

– Ngành đào tạo cử nhân Công nghệ Điện tử Viễn thông kiểm định AUN đạt cấp độ cao trước 2015.

Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Công nghệ Điện
tử Viễn thông chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học; sáng
tạo và chuyển giao cho xã hội các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa
học – công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Công nghệ Điện tử và Truyền
thông.Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Công nghệ Điệntử Viễn thông chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học; sángtạo và chuyển giao cho xã hội các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa

học – công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Công nghệ Điện tử và Truyền

thông.