Mạng cảm biến không dây cảnh báo sự cố vượt ngưỡng

Mục tiêu chung của hướng nghiên cứu là thiết kế, chế tạo mạng cảm biến không dây (WSN–Wireless Sensor Networks) như một prototype, sử dụng để đánh giá các nghiên cứu về nâng cao hiệu quả khai thác mạng WSN. Cụ thể là việc thiết kế, chế tạo nút mạng, viết phần mềm nhúng, xây dựng mạng WSN với số lượng nút lớn, trong đó có một nút cơ sở, các nút còn lại làm nhiệm vụ cảm biến. Trên cơ sở prototype này, tiến hành các nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng, bao gồm các giải thuật về: phân tuyến và thâm nhập môi trường (MAC) hướng tới sử dụng hiệu quả năng lượng nút mạng, hiệu quả truyền nhận dữ liệu, độ tin cậy; điều khiển động công suất nút mạng; định vị nút mạng.

Nhóm đang tiếp tục các nghiên cứu hàn lâm về định tuyến, điều khiển thâm nhập môi trường, định vị nút mạng, tự cấu hình, v.v., hướng đến khai thác tốt nhất tài nguyên mạng WSN (nguồn nuôi độc lập, bộ nhớ dung lượng bé, kích thước nhỏ, số lượng nút mạng triển khai lớn, ngẫu nhiên, v.v.), về hiệu quả truyền nhận dữ liệu và độ tin cậy của thông tin. Các nghiên cứu sẽ thực hiện theo phương pháp phân tích, mô phỏng, viết phần mềm nhúng và thực nghiệm trên mạng WSN để đánh giá kết quả. Sản phẩm ASOT1 đã được đăng ký với Vườn Ươm Công nghệ Cao tại Hòa Lạc, nhằm hướng đến chế tạo sản phẩm ứng dụng.

Nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Vương Đạo Vy (chủ trì), một số NCS và HVCH.