Tăng cường cơ hội sinh viên trải nghiệm công nghệ robot mới và kỹ năng để hội nhập quốc tế

https://uet.vnu.edu.vn/tang-cuong-co-hoi-sinh-vien-trai-nghiem-cong-nghe-robot-moi-va-ky-nang-de-hoi-nhap-quoc-te/