Lịch học dành cho sv K63,K64 nhóm ngành máy tính và robot (CN2)

Kính gửi: Sinh viên K63, K64 nhóm ngành máy tính và robot (CN2)

Căn cứ Kế hoạch học tập và lịch giảng dạy của các Giáo sư đến từ Đại học Chiba, Nhật
Bản dành cho
sinh viên K64, K63 nhóm ngành Máy tính và Robot (CN2), phòng Đào tạo trân trọng
thông báo:

1. Sinh viên K63 ngành Kỹ thuật robot: từ ngày 09-13/09/2019, tạm dừng học theo thời
khóa biểu đã
công bố ngày 12/08/2019 để học học phần Động học và động lực học.  Từ ngày 16/9/2019
sinh viên đi
học theo thời khóa biểu như bình thường.

2. Sinh viên K64 nhóm ngành máy tính và robot (CN2):
- Lớp số 1 (danh sách kèm theo), từ ngày 09-13/09/2019, sinh viên tạm dừng học theo
thời khóa biểu
và học học phần Toán trong lĩnh vực công nghệ (tăng cường). Từ ngày 16/9/2019, sinh
viên Lớp số 1
đi học theo thời khóa biểu theo thông báo này.

- Lớp số 2 (danh sách kèm theo), từ ngày 9/9/2019, sinh viên học theo thời khóa biểu
theo thông
báo này./.

Chi tiết trong file đính kèm.
Trân trọng thông báo!

CV TKB SV K64 nhóm CN2