Chương trình đào tạo ngành Kĩ thuật máy tính

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo các kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính với nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng:  thiết kế hệ thống dựa trên nền tảng máy tính bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm; phát triển sự hiểu biết và khả năng áp dụng khoa học cơ bản, toán học, khoa học điện, điện tử và tin học vào thực tiễn của ngành Kỹ thuật máy tính; phát triển kiến thức và kỹ năng cần có cho nghề nghiệp tương lai trong ngành Kỹ thuật máy tính; hiểu về các tương tác giữa ngành Kỹ thuật máy tính với xã hội, kinh doanh, công nghệ, và môi trường.

Thông tin chung về ngành đào tạo:

–          Tên ngành đào tạo:

+ Tên Tiếng Việt: Kỹ thuật máy tính

+ Tên Tiếng Anh: Computer Engineering

–          Mã số ngành đào tạo: 7480106

–          Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư

–          Thời gian đào tạo: 4,5 năm

–          Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tên Tiếng Việt: Kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính

+ Tên Tiếng Anh: The Degree of Engineer in Computer Engineering

Nội dung chi tiết chương trình đào tạo: 173.qd-ban-hành-CT-Kỹ-thuật-máy-tính

Giới thiệu ngành Kĩ thuật máy tính