Tạp chí JEC

Tạp chí Điện tử và Viễn thông

Địa chỉ văn phòng: Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 4 37549271

Email: jec@rev.org.vn

Website: http://www.rev-jec.org