Hoạt động

Các hoạt động chính của Đề án thành phần

1. Tăng cường năng lực đội ngũ GV và cán bộ quản lý

Các hoạt động tăng cường năng lực đội ngũ GV và CBQL nhằm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, nâng cao trình độ khoa học, năng lực và PPGD, năng lực khai thác các phương tiện giảng dạy, KTĐG và nghiên cứu tiên tiến và tiếng Anh cho GV; tư duy, năng lực, kiến thức và kỹ năng quản trị ĐH và tiếng Anh cho CBQL của ngành ĐTVT; đáp ứng mục tiêu tổng quát của ĐATP ngành ĐTVT, nhằm tạo điều kiện phát triển Khoa ĐTVT và Trường ĐHCN đạt chuẩn khu vực và quốc tế, góp phần đổi mới cơ bản và toàn diện chất lượng đào tạo, NCKH của ĐHQGHN nói riêng và GDĐH Việt Nam nói chung.

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ

Ban điều hành ĐATP phối hợp với Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Khoa ĐTVT, Hội đồng liên Ngành Vật lý – ĐTVT (của ĐHQGHN) xác định định hướng ưu tiên cho hoạt động KH&CN nhằm phát triển toàn diện năng lực KH&CN của ngành đạt các chuẩn mực tiên tiến của thế giới và tạo ra những SP KH&CN đỉnh cao.

3. Hiện đại hóa chương trình, học liệu, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH

Dựa trên chương trình đào tạo của trường đối tác (NUS), ĐATP xây dựng khung chương trình đào tạo ngành CNĐTVT đạt trình độ quốc tế, phù hợp với các điều kiện thực tế và các quy định hiện hành của Việt Nam.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế

Ban điều hành ĐATP phối hợp với Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Khoa ĐTVT, Hội đồng ngành/liên ngành Vật lý – ĐTVT (của ĐHQGHN) xác định định hướng ưu tiên cho HĐ KH&CN nhằm phát triển toàn diện năng lực KH&CN của ngành đạt các chuẩn mực tiên tiến của thế giới và tạo ra những SP KH&CN đỉnh cao; Ban điều hành ĐATP phối hợp với đơn vị đào tạo và các bộ phận chức năng của Trường ĐHCN và ĐHQGHN đăng ký, xây dựng và tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo kế hoạch hằng năm và theo các quy định, hướng dẫn quản lý KH&CN của ĐHQGHN.

5. Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường ĐHCN và khoa ĐTVT tổ chức tuyển các thí sinh thi tuyển khối A đã trúng tuyển vào ĐHQGHN. Việc lựa chọn các thí sinh được thực hiện theo các tiêu chí:

  • Tự nguyện,
  • Ưu tiên người có năng lực và có tiếng Anh ban đầu tốt,
  • Đạt tiêu chuẩn theo một kỳ thi phụ,

Ngoài ra có thể tuyển thí sinh (khối A) ở ngành khác ngoài ĐHQGHN đạt tiêu chuẩn tuyển chọn vào Đề án.

6. Xây dựng hệ thống các văn bản thực hiện ĐATP

Trên cơ sở các qui định của ĐHQGHN và các kết luận của Thường vụ Đảng ủy, của Trưởng ban chỉ đạo NVCL và của Giám đốc ĐHQGHN. ĐATP sẽ cụ thể hóa các qui định hướng dẫn thành các kế hoạch hành động chi tiết cho hoạt động đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ, phát triển cán bộ giảng viên, điều kiện đảm bảo chất lượng, tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng ngành ĐTVT đạt chuẩn quốc tế.

ĐATP sử dụng phần mềm chung của NVCL để thu thập, hệ thống hóa, lưu giữ, xử lý tất cả tài liệu, số liệu sản phẩm của ĐATP ĐTVT và các tài liệu khác liên quan theo chuẩn Dspace và các chuẩn khác theo yêu cầu của ĐHQGHN.

7. Các hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu ĐATP hoàn chỉnh theo chuẩn của ĐHQGHN

Ban điều hành ĐATP tiến hành hệ thống hóa các văn bản pháp quy liên quan đến quá trình triển khai ĐATP; Tiến hành điều chỉnh và hoàn thiện Đề án; cập nhật các sản phẩm đã và đang triển khai theo từng thời điểm thành hệ thống dữ liệu chung của Đề án.