Vietnam Electronics, Electrical, Software Engineering Major Work in Japan

Thông báo tuyển dụng của các công ty làm việc tại Nhật Bản trong lĩnh vực Điện, Điện tử, Kỹ sư phần mềm. Hồ sơ đăng ký để tham dự phỏng vấn bao gồm:
1. English Resume
2. English Transcript

Hạn gửi hồ sơ tới Văn phòng khoa ĐTVT, 205-G2 (Cô Yến) trước 25/5/2019.

 

Chi tiết xem trong file đính kèm CBS Employment Details in VNU 2019 May