Mục tiêu

Đối tượng của ĐATP ngành CNĐTVT bao gồm: đội ngũ GV và CBQL, hoạt động KH&CN, chương trình đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, CSVC và quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.

ĐATP được tiến hành tại Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN với 4 khóa SV (QH 2008 – QH 2011) và kéo dài đến khi đào tạo hoàn thành khóa tuyển sinh thứ tư (2012 – 2014). Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của chương trình là đội ngũ GV, CBQL và người học.

Triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển ngành CNĐTVT tại trường ĐHCN – ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế, nhằm tạo điều kiện phát triển khoa ĐTVT và trường ĐHCN đạt chuẩn khu vực và quốc tế, góp phần đổi mới cơ bản và toàn diện chất lượng đào tạo, NCKH của ĐHQGHN nói riêng và GDĐH Việt Nam nói chung, đáp ứng nhanh và tốt yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước thông qua đóng góp của ngành ĐTVT. Gồm các mục tiêu cụ thể sau:

1. Tăng cường năng lực đội ngũ GV và cán bộ quản lý

Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, nâng cao trình độ khoa học, năng lực và PPGD, năng lực khai thác các phương tiện giảng dạy, KTĐG và nghiên cứu tiên tiến và năng lực sử dụng tiếng Anh cho 15 GV; tư duy, năng lực, kiến thức và kỹ năng quản trị đại học và tiếng Anh cho 06 CBQL của ngành CNĐTVT.

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động khoa học và công nghệ

Nâng cao chất lượng các hoạt động KH&CN để có các SP KH&CN đỉnh cao trong lĩnh vực ĐTVT, đạt trình độ quốc gia và quốc tế; có tính thực tiễn cao; tập trung vào việc triển khai các hoạt động KH&CN gắn với nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ (thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu lớn, tổ chức và tham gia hội thảo, hội nghị quốc gia, quốc tế), tạo ra nhiều bài báo đăng trên tạp chí trong và ngoài nước, các công trình chuyên khảo và các SP KH&CN có giá trị ứng dụng cao, đáp ứng các tiêu chí của ĐHQGHN về SP KH&CN đỉnh cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước.

3. Hiện đại hóa chương trình, học liệu, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH

Đổi mới căn bản nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông, giáo trình và học liệu, PPGD, KTĐG, quy trình quản lý đào tạo; phát triển CSVC phục vụ đào tạo và NCKH; gắn kết đào tạo và NCKH; tạo dựng môi trường học thuật đáp ứng yêu cầu đào tạo đạt trình độ quốc tế.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế

Xây dựng và phát triển các hoạt động hợp tác của khoa ĐTVT với các trường có đào tạo các lĩnh vực liên quan đến Điện tử – Viễn thông, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước nhằm nâng cao toàn diện năng lực đào tạo và NCKH của cán bộ và SV, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo đầu ra cho các SP đào tạo và KH&CN, góp phần phát triển thương hiệu của khoa ĐTVT, trường ĐHCN và ĐHQGHN.

5. Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội

Cung cấp cho xã hội các cử nhân CNĐTVT có đạo đức và nhân cách tốt của người Việt Nam, có trình độ chuyên môn cao về CNĐTVT, có năng lực sáng tạo và kỹ năng làm việc tốt trong các cơ sở khoa học và công nghệ, trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp,… đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.