Thông tin chung

Đề án thành phần (ĐATP) “Xây dựng và phát triển ngành ĐTVT đạt trình độ quốc tế“ tại trường ĐHCN, ĐHQGHN được điều chỉnh trên cơ sở ĐATP đã được ĐHQGHN phê duyệt và triển khai tuyển sinh từ năm 2009. Qua hơn 2 năm thực hiện, ĐATP đã đạt được những thành công đáng ghi nhận về đào tạo cán bộ, thiết kế thực hiện và hoàn thiện chương trình đào tạo, về nâng cấp CSVC và đặc biệt là về thực hiện chương trình đào tạo hướng tới đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, quá trình thực hiện ĐATP cũng đã bộ lộ một số hạn chế. Các hạn chế này được đề cập rõ trong các kết luận và chỉ đạo của Ban giám đốc và Ban chỉ đạo NVCL ĐHQGHN.

Sinh viên được học tập theo chương trình đào tạo đã được kiểm định quốc tế bới AUN (Asean) và DAAD (CHLB Đức)

 

Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu các ĐATP điều chỉnh nhằm thực hiện các giải pháp khắc phục các hạn chế và tăng cường công tác điều hành của ĐHQGHN bảo đảm sự thành công của các ĐATP tại trường ĐHCN và của toàn bộ Đề án của ĐHQGHN.

Cơ sở để điều chỉnh ĐATP là các văn bản pháp quy của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ĐHQGHN (cơ sở pháp lý) cùng với thực tiễn hoạt động của ĐATP tại trường ĐHCN

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giáo dục 2005 được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XI;
 • Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001;
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ II về phát triển khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 8;
 • Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính Phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010;
 • Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;
 • Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia;
 • Công văn số 108/TB – VPCP, ngày 18/07/2006 của Văn phòng chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
 • Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/4/2007 (Báo Giáo dục & Thời đại số 44 ngày 12/4/2007);
 • Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (tháng 5/2011);
 • Quyết định số 1022 /QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN ngày 05 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành “Qui định tạm thời về việc xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế“;
 • Quyết định số 665/ĐT ngày 02/6/2006 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao ở ĐHQGHN;
 • Công văn số 1198 /TB-TCCB ngày 19/4/2010 thông báo Kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại các cuộc họp về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn quốc tế tại các Trường Đại học: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ và Kinh tế;
 • Quyết định số 1895/QĐ-KH&CN ngày 24/6/2010 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành hướng dẫn quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN;
 • Hướng dẫn số 2164/HD-ĐHQGHN ngày 21/7/2010 hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách ưu đãi cán bộ khoa học trình độ cao ở ĐHQGHN;
 • Quyết định số 1955/QĐ-TCCB ngày 16/11/2006 của Giám đốc ĐHQGHN quy định về tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng GV tại ĐHQGHN;
 • Hướng dẫn số 1815/HĐ-ĐHQGHN ngày 18/06/2010 về Hướng dẫn tuyển dụng viên chức ở ĐHQGHN;
 • Quyết định số 436/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/2/2011 của Giám đốc ĐHQGHN quy định tạm thời đào tạo SV năm thứ nhất của chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại ĐHQGHN;
 • Hướng dẫn số 3109/HD-ĐHQGHN ngày 29/10/2010 hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra của ĐHQGHN;
 • Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 ban hành Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN.

2. Giới thiệu về khoa Điện tử Viễn thông, trường Đại học Công nghệ

Trường ĐHCN thuộc ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm bốn khoa: Khoa Công nghệ Thông tin; Khoa Điện tử – Viễn thông; Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nanô; Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa.

Bốn lĩnh vực khoa học công nghệ định hướng của Trường ĐHCN gồm có: Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Điện tử và Tự động hóa; Khoa học và Công nghệ Nanô và CNĐTVT Phân tử, trong đó lấy Công nghệ Thông tin và Truyền thông làm trung tâm để phát triển các ngành khác.

Sau gần bảy năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHCN đã thực hiện một số giải pháp trọng tâm, tăng cường hợp tác phát triển, liên kết đào tạo và nghiên cứu để từng bước xây dựng mô hình đại học nghiên cứu. Mô hình liên kết Trường – Viện của Trường ĐHCN ngày càng được hoàn thiện và thực sự có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp phát triển nhà trường.

Khoa ĐTVT của Trường ĐHCN được thành lập ngày 3/1/1996. Khoa ĐTVT có đội ngũ CBQL và GV đã và đang được đào tạo, tham gia nghiên cứu ở các nước phát triển, có khả năng giảng dạy chuyên môn theo các chương trình đạt chuẩn quốc tế. Khoa đang đào tạo 600 SV đại học, 150 học viên cao học và 15 nghiên cứu sinh. Các SV được tuyển vào nằm trong số những SV đạt điểm cao nhất thông qua kì thi tuyển sinh đại học được tổ chức hằng năm trên phạm vi toàn quốc.

Đến năm 2008, khoa ĐTVT có 10 GV có trình độ TS sẵn sàng tham gia ĐATP, trong đó có 4 GV có thể giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, 4 GV đã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, PPGD, KTĐG, NCKH ở nước ngoài. 6 CBQL (bao gồm Ban chủ nhiệm Khoa và chuyên viên chuyên trách) tham gia ĐATP có kinh nghiệm quản lý, điều hành tại Khoa, nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về quản trị đại học tiên tiến trong cũng như ngoài nước. Như vậy, để phát triển ngành CNĐTVT sớm đạt trình độ quốc tế, cần thiết phải tăng cường và phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ GV và CBQL.

Từ năm 2006 – 2008, khoa ĐTVT đã thực hiện được 10 đề tài NCKH các cấp, tổ chức được 02 hội thảo, hội nghị khoa học; có 02 công trình áp dụng vào thực tiễn; 16 bài báo/báo cáo đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị chuyên ngành trong nước; 25 bài báo/báo cáo đang trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị quốc tế; 03 sách tham/chương sách khảo được phát hành; 50 báo cáo NCKH của SV; 06 giải thưởng KH&CN các cấp và 02 phát minh sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố.

Trong những năm vừa qua, được sự đầu tư chiều sâu và đầu tư thường xuyên hằng năm từ ĐHQGHN, các chương trình đào tạo đang thực hiện tại Khoa ĐTVT có định hướng gắn sâu với thực tiễn, SV và học viên được thực hành cơ sở và thực hành các môn chuyên ngành CNĐTVT với thời lượng lớn trên các trang thiết bị tốt tại các phòng thực hành/phòng thí nghiệm của Trường đặt tại Khoa. Đây cũng là một điểm khác biệt trong đào tạo lĩnh vực ĐTVT tại Trường ĐHCN, ĐHQGHN so với các đơn vị đào tạo khác cùng lĩnh vực tại địa bàn Hà Nội.

Trong những năm gần đây, Khoa ĐTVT là một địa chỉ cung cấp các SV có trình độ nghiên cứu cho một số trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới. Đồng thời, Khoa cũng thường xuyên mời các giáo sư đang giảng dạy tại các trường đại học lớn ở Australia, Canada, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc… tham gia giảng dạy một số môn chuyên đề tại Khoa cũng như hướng dẫn SV, học viên nghiên cứu khoa học. Khoa ĐTVT cũng rất thành công trong việc thu hút hợp tác từ các cán bộ khoa học người Việt Nam hiện đang làm việc ở nước ngoài. Sự đóng góp của họ cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa là rất đáng kể.

Từ giữa năm 2006, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Trường ĐHCN bằng cách tăng cường hiệp lực giữa các khoa trong trường, Khoa ĐTVT đã và đang nỗ lực trong việc thành lập và phát triển hai dự án lớn: “Đầu tư chiều sâu trang thiết bị, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ cho phòng thí nghiệm các hệ tích hợp thông minh” (SIS) và “Tăng cường năng lực nghiên cứu triển khai vật liệu và linh kiên theo công nghệ Micro và Nano” (Micro-Nano). Các phòng thí nghiệm này đã được triển khai từ tháng 9 năm 2006 và hoàn thiện vào cuối năm 2009, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành mục tiêu đào tào và nghiên cứu của Khoa. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo của Khoa cũng đang được cải tiến và nâng cao nhằm mục đích đào tạo ra những SV giỏi cho xã hội. Bên cạnh các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Khoa còn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Điện tử – Viễn thông trực thuộc Trường ĐHCN nhằm thương mại hóa các sản phẩm là kết quả các hoạt động khoa học công nghệ của Khoa.

3. Giới thiệu về ngành Điện tử viễn thông

Sự phát triển của ngành CNĐTVT hiện nay đã tạo nên những thay đổi to lớn trong xã hội. Không những các loại hình dịch vụ viễn thông trước đây được phát triển tốt hơn cho người sử dụng mà còn xuất hiện nhiều loại hình mới, đặc biệt là các loại hình mang tính liên quốc gia phục vụ cho quá trình hội nhập. Ngành CNĐTVT đã và đang đáp ứng những nhu cầu lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ của Việt Nam, đồng thời giữ vị trí chiến lược trong sự phát triển chung của đất nước.

Sự phát triển này được thể hiện rất rõ trong Chiến lược phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và Định hướng đến năm 2020 (quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ số 246/2005 QĐ-TTG ký ngày 6/10/2005).

4. Sự cần thiết của việc thực hiện Đề án thành phần

Phát triển ngành CNĐTVT đạt trình độ quốc tế có vai trò và ý nghĩa to lớn trên bốn phương diện: cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học – công nghệ, phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với mục tiêu của chính phủ về đổi mới giáo dục đại học.

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao: Ngành đào tạo cần cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao tạo đà phát triển bền vững của quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việt Nam là nước đi sau nên có điều kiện áp dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cung cấp đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và quản lý không chỉ đông về số lượng, mà còn phải có chất lượng cao để có thể nhanh chóng bắt nhịp với sự phát triển vũ bão của công nghệ, làm chủ công nghệ và có khả năng điều chỉnh mình với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ theo những hướng khác nhau. Nhiệm vụ của giáo dục đại học không những phải bắt kịp với những biến đổi sâu sắc về kinh tế – xã hội, mà còn đòi hỏi đi trước tối thiểu từ 5 đến 10 năm.

Phát triển kinh tế – xã hội: Đây là một ngành đáp ứng được các yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế xã hội và quốc phòng của đất nước, gắn liền với các chương trình lớn của nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá cũng như trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới. Trong xu thế hiện nay, thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa ứng dụng công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới là tất yếu. Nhân lực do ngành CNĐTVT đào tạo ra đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của xã hội, là động lực và công cụ thúc đẩy cho sự phát triển của kinh tế xã hội.

Phát triển khoa học công nghệ: CNĐTVT trên thế giới hiện nay đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh. Giảng dạy kết hợp nghiên cứu khoa học trong Trường ĐHCN sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ nước nhà.

Mục tiêu của Chính phủ về đổi mới giáo dục đại học: Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới, có năng lực cạnh tranh cao.

Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN: Việc xây dựng và phát triển các ngành đào tạo bậc đại học và chuyên ngành đào tạo sau đại học là một nội dung quan trọng trong ”chiến lược phát triển ĐHQGHN đến 2010 và tầm nhìn 2020”, phù hợp với sứ mệnh xây dựng và phát triển ĐHQGHN thành trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực, từng bước đạt trình độ quốc tế, góp phần phát triển khoa học – công nghệ, kinh tế – xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng và uy tín của giáo dục đại học Việt Nam lên tầm khu vực và quốc tế. Sau đây, chiến lược này của ĐHQGHN được gọi tắt là “Nhiệm vụ chiến lược”.

Trong khuôn khổ NVCL của ĐHQGHN trên đây, Khoa ĐTVT hội đủ điều kiện và có quyết tâm cao để thực hiện Đề án thành phần (ĐATP) về “Xây dựng và phát triển Ngành CNĐTVT đạt trình độ quốc tế”.

Các căn cứ phù hợp với yêu cầu và tiêu chí mà ĐHQGHN đã đặt ra cho NVCL, đó là:

 • Khoa ĐTVT của Trường ĐHCN đã có những điều kiện cận kề trình độ quốc tế, như: có đội ngũ 16 GV trình độ tiến sĩ trở lên, phần lớn được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến Mỹ, Đức, Pháp, Úc, Hà Lan… đã thực hiện đào tạo chất lượng cao, có hợp tác quốc tế hiệu quả;
 • Ngành CNĐTVT do Khoa ĐTVT đang đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế – xã hội mũi nhọn, có vai trò trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;
 • Đối tác mà Khoa ĐTVT chọn tham khảo chương trình – Đại học Quốc gia Singapore (NUS) – là một đại học tiên tiến và uy tín quốc tế. Theo hệ thống xếp hạng THES – Times Higher Education Supplement, năm 2006, NUS xếp hạng 19 trên thế giới.
 • Chương trình Kỹ thuật Điện (Bachelor of Electrical Engineering) của Khoa Điện và Kỹ thuật Máy tính thuộc NUS mà Khoa ĐTVT dùng tham khảo để xây dựng chương trình đào tạo CNĐTVT đạt đẳng cấp quốc tế là chương trình đã được kiểm định chất lượng quốc tế (theo hệ thống của Anh).

Vì những lý do trên, việc xây dựng và triển khai ĐATP CNĐTVT đạt trình độ quốc tế là giải pháp cần thiết rất khả thi.