Công ty TNHH Active – Semi tuyển dụng kỹ sư ngành Điện tử

  • 3 vị trí Design Engineer
  • 2 vị trí Layout Engineers
  • 2 vị trí Application/Firmware (Embedded system) engineer

Chi tiết xem trên file gửi kèm.