Sách được tặng

>> Quay về danh sách tài liệu

STT Tên sách
1 A systematic Aproach to the Analysis of Spherical Multiplayer Structures and its Applications ER-2005.001
2 Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và Dàn lọc VR-2005.004
3 Xử lý số tín hiệu (tập 1) VR-2005.005
4 Xử lý số tín hiệu (tập 2) VR-2005.007
5 Trường điện từ và Truyền sóng VR-2006.002
6 Thực hành Xử lý số tín hiệu trên máy tính PC với Matlab VR-2006.003
7 Thông tin di động VR-2006.010
8 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.011
9 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.012
10 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.013
11 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.014
12 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.015
13 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.016
14 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.017
15 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.018
16 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.019
17 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.020
18 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.021
19 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.022
20 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.023
21 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.024
22 Robot giống người (Humanoid robot) VR-2006.025
23 Lý thuyết và Kỹ thuật Anten VR-2007.001
24 Linh kiện bán dẫn và vi mạch VR-2007.006
25 Thông tin số VR-2008.005
26 Xử lý tín hiệu số VR-2012.001
27 Xử lý tín hiệu số VR-2012.003
28 Xử lý tín hiệu số VR-2012.004
29 Lý  thuyết & kĩ thuật vi ba VR-2012.004
30 Xử lý tín hiệu số VR-2012.006
31 Xử lý tín hiệu số VR-2012.007
32 Xử lý tín hiệu số VR-2012.008

>> Quay về danh sách tài liệu