Danh sách các tài liệu thuộc phòng học liệu khoa

1. Sách giáo trình, sách tham khảo

1.1 Sách thuộc chương trình Nhiệm vụ chiến lược

1.2 Sách được tặng

1.3 Sách thuộc dự án Trig

2. Khóa luận tốt nghiệp Đại học

2.1 Khóa luận tốt nghiệp năm 2012

2.2 Khóa luận tốt nghiệp năm 2011

2.3 Khóa luận tốt nghiệp năm 2010

2.4 Khóa luận tốt nghiệp năm 2009

2.5 Khóa luận tốt nghiệp năm 2008

2.6 Khóa luận tốt nghiệp trước năm 2008

3. Luận văn Thạc sỹ

3.1 Luận văn Thạc sỹ năm 2011

3.2 Luận văn Thạc sỹ năm 2010

3.3 Luận văn Thạc sỹ năm 2009

3.4 Luận văn Thạc sỹ năm 2008

3.5 Luận văn Thạc sỹ năm 2007

3.6 Luận văn Thạc sỹ năm 2006

3.7 Luận văn Thạc sỹ trước năm 2006

4. Báo cáo nghiên cứu khoa học

4.1 Báo cáo nghiên cứu khoa học năm 2012

4.2 Báo cáo nghiên cứu khoa học trước năm 2012

5. Kỷ yếu hội nghị, tạp chí, chuyên san

5.1 Kỹ yếu hội nghị